1391/12/10 پنجشنبه
شرايط و ضوابط  ميهماني :
در مواردي كه دانشجو بطور موقت مجبور به تغيير محل سكونت خود باشد باموافقت مركز مبداء و مقصد مي تواند مهمان شود.
1-      مهمان شدن دانشجو در اولين نيمسال تحصيلي ممنوع است.
2-   مهمان شدن دانشجو از ساير دانشگاهها اعم از دولتي يا غير دولتي با موافقت دانشگاه مبدا ومركز مقصدبلامانع است.
3-   مهمان شدن دانشجو به ساير دانشگاهها تا زماني كه واحد درسي در مركز و يا مراكز همجوار ارائه مي شود مقدور نيست.(در حال حاضر كليه دروس در نيمسال اول و دوم در مراكز ارائه مي شود.)
4-      دانشجو حداكثر تا كمتر از نصف واحد را مي تواند در ديگر مراكز/واحدها مهمان شود.
5-      انتخاب واحد دانشجو حتماٌ بايد با اطلاع مركز مبدا انجام گيرد . (اقدام در سيستم گلستان )
مركز مقصد موظف است نمرات دانشجوي مهمان را در پايان ترم به مركز مبداء اعلام نمايد. .( اقدام در سيستم گلستان)
6-      چنانچه دانشجويي بيش از نصف واحد را مهمان شود, واحدهاي مازاد حذف خواهد شد.
7-      بررسي تقاضاي مهمان دانشجو از مركز برون مرزي از طريق آن مركز امكان پذيراست.
8-   در صورتيكه دانشجو يك يا چند درس باقي مانده داشته باشد و پس از 3 بار مردودي قادر به گذراندن آن درس نباشد مي تواند در يكي از مراكز/واحدهاي ديگر مهمان شود.
9-   در صورتيكه دانشجو داراي مشكلات خاص باشد و امكان انتقال مقدور نباشد با ارائه مدارك معتبر و مستند مي تواند متقاضي مهمان دائم باشد ,اين موضوع صرفاً با نظر شوراي آموزشي استان امكان پذير است.
10- رعايت سقف مجاز واحد و پيش نياز درسها در هنگام مهمان شدن الزامي است.

ضوابط و شرايط انتقال دانشجويان :

انتقال دانشجو با موافقت مراكز مبداء و مقصد و تاييد مركزاستاني مربوطه مشروط به احرازشرايط زيراست:
1-      شرايط ادامه تحصيل در مركز مبداء را داشته باشد و كمتر از نيمي از واحدهاي درسي دوره تحصيلي را گذرانده باشد.
2-      حداقل 24 واحد درسي(بدون احتساب دروس پيش دانشگاهي و دروس معادلسازي شده) گذرانده باشد.
3-      ميانگين كل 12 را كسب كرده باشد.( با احتساب دروس مردودي)
4-      نمره آزمون ورودي دانشجو از آخرين فرد پذيرفته شده در مركز مقصد, و در همان رشته و سال در سهميه مربوط كمتر نباشد.
توجه :نمره آزمون دانشجويان تكميل ظرفيت، شاهد و مواردي كه با معرفي نامه سازمان سنجش معرفي   مي شوند مي بايست به صورت موردي از سازمان سنجش استعلام شود.
5-   دانشجويان رشته هاي علوم پايه و مهندسي با ميانگين كل حداقل 15 و رشته هاي علوم انساني و هنر با ميانگين كل حداقل 16 از داشتن نمره آزمون معاف هستند.(كساني كه مي خواهند از شرط ميانگين براي انتقال استفـاده كنند حتماً بايد 12 واحد غيرعمومي گذرانده باشند.)
6-      دانشجويان تا شش هفته مانده به شروع نيمسال تحصيلي بعد فرصت دارند مدارك و تقاضاي انتقال را به مركز/ واحد خودارائه نمايند.
7-   انتقال دانشجو, فقط در مقطع هم سطح و يا از بالا به پايين (كارداني به كارداني و كارشناسي به كارشناسي يا كارشناسي به كارداني انجام مي شود.)
8-   دانشجويان دوره هاي فراگير پس از گذراندن يك ترم تحصيلي بعد از دوره دانشپذيري و 24 واحد درسي و كسب ميانگين حداقل12 ؛با موافقت مراكز مبدا و مقصد و ارائه مدارك معتبر و مستند( ماده 38 آيين نامه آموزشي) مي توانند منتقل شود.
9-    انتقال دانشجو از يك مركز به مركز ديگر منوط به مجري بودن مركز در رشته مورد تقاضا است در صورت عدم تطابق زماني برنامه درسها مسئوليت آن بعهده دانشجو است.
10-در صورت انتقال دانشجو, سوابق از مركز مبداء به مقصد منتقل شود. هيچگونه تغييري در درسهاي دانشجو ايجاد نمي شود و كليه درسهاي اخذ شده و گذرانده شده عيناً به مركز مقصد منتقل مي شود.
11- انتقال دانشجو در طول تحصيل فقط يكبار مجاز است.
12-انتقال دانشجويان پيام نور به دوره هاي حضوري دانشگاه هاي دولتي مقدور نيست و به دانشگاههاي نيمه حضوري و غير دولتي,با رعايت شرايط از طريق آموزش استان امكان پذير است.
13- بررسي تقاضاي انتقال دانشجو از مركز برون مرزي فقط از طريق اداره كل خدمات آموزشي امكان پذيراست.
14-انتقال از مركز به واحدهاي تحت پوشش مركز, در صورتي كه بعد از پذيرش دانشجو رشته تحصيلي وي در واحد ايجاد شده باشد و بيش از نيمي از واحدهاي ايشان باقي مانده باشد بلامانع است, در اين صورت نيازي به نمره آزمون نيست.
15-انتقال فرزندان هيات علمي فقط از طريق اداره كل خدمات آموزشي مقدور است, در اين صورت هيات علمي در اولين نيمسال تحصيلي با مراجعه به سازمان سنجش,مجوز لازم را اخذ و به خدمات آموزشي ارائه خواهد داد.
16- در صورتيكه فرزندان هيات علمي حائز حد نصاب لازم را براي انتقال نباشند ,انتقال بصورت مشروط مهمان, بشرح زير خواهد شد:
- از اين دسته از پذيرفته شدگان با معرفي اداره كل خدمات آموزشي ثبت نام بعمل خواهد آمد.
- اگر چنانچه پس از دو نيمسال, موفق به كسب ميانگين كل 15 براي رشته علوم و 16 براي رشته هاي علوم انساني شوند انتقال قطعي خواهد شد.
17- انتقال دانشجوياني كه بعلت نداشتن شرايط ثبت نام با اخذ تعهد, مبني بر عدم تقاضاي انتقال در مركز، ثبت نام كرده اند ممنوع است.
18-انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر توسط ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه انجام و از طريق اداره كل خدمات آموزشي    اطلاع رساني مي شود.

شرح ماده 38 آيين نامه آموزشي:
1-      سرپرست خانواده شهيد, فوت يا معلول شود, بطوري كه دانشجو بعنوان كفيل خانواده از طريق مراجع ذيصلاح شناخته شود.
2-      دانشجو, معلول گردد و بطور مستقل قادر به ادامه زندگي نباشد, تشخيص اين موضوع بعهده شوراي آموزشي مركز استاني است.
3-      دانشجوي دختر بعلت ازدواج ملزم به انتقال به محل سكونت همسر شود.
4-      محل اشتغال دانشجو يا سرپرست قانوني وي (دانشجويان دختر) عوض شود.
-     كارمندان رسمي يا پيماني دولت در صورت ارائه حكم اشتغال مبني بر تغيير محل خدمت مي توانند از گذراندن24واحددرسي ويانمره آزمون معاف شوند.
-          اگر دانشجو يا همسر وي داراي شغل آزاد باشد گواهي اشتغال و سكونت بايد به تاييد مراجع ذيصلاح برسد.
-          كليه دانشجويان در صورت ارائه مدارك معتبر هر يك از موارد فوق از گذراندن حداقل 24 واحد درسي و نمره آزمون معاف هستند.